مهندس محمد باقرشامحمدی

مهندس محمد باقرشامحمدی

مدیریت بازرگانی داخلی وخارجی و  مدیریت برنامه ریزی و فروش محصولات

تلفن همراه: 09130764600